Změna územního plánu – připomínky

Magistrátu hl. m. Prahy
odboru stavebnímu a ÚP
Jungmannova č. 35/29
111 21 P r a h a 1

V Praze dne 31.10.2014

Věc: P Ř I P O M Í N K Y k opět projednávané změně Územního plánu hl. m.
Prahy označené Z – 1424/07

Dne 24.10. 2014 proběhlo veřejné projednání návrhu uvedené změny a do 7 dní od tohoto úkonu je možno podávat připomínky a námitky. V předepsané lhůtě proto sdělujeme
t o t o :

1. Návrh je příkladem toho, jak by podle zákona územní plánování nemělo probíhat. Podle zákona má být územní plán závazným rámcem pro rozvojové aktivity v území a případný developer si má z nabídky zastavitelných pozemků požadovaného funkčního využití vybrat, a to za případné aktivní pomoci MČ, hlavního města, případně příslušného orgánu územního plánování.
Zde ale přišel developer, vyhlédl si louku – pastvinu, lesní půdu a po řadu let se soustavně domáhá změny územního plánu tak, aby na vyhlédnuté ploše mohl uskutečnit svůj komerční záměr výstavby 13 bytových domů o 6 NP, tedy malého sídliště. Naprosto ignoruje fakt,. že kolem je zástavba vilami a rodinnými domy, jak odpovídá samému okraji velkoměsta. Tedy developer si vynucuje změnu ÚP podle svého záměru, místo aby se jeho komerční záměr řídil podmínkami platného územního plánu.

2. Při projedávání a odsouhlasování změny územního plánu nebyla zohledněna problematika již existující zátěže v území (provoz na I/4, na SO, železniční trati) i výhledové (Nová Komořanská – provomocně umístěná!). Vnesení nové vysokokapacitní bytové funkce do takto zatěžovaného území není podle v českého právního řádu možné bez splnění následujících předpokladů..
Takto změnit funkční využití území a to pak zastavět bytovými domy je možné podle českých předpisů pouze v případě podání předchozího přesvědčivého průkazu, že i po vybudování a uvedení do provozu Nové Komořanské, i po zhotovení bytového souboru a při jeho plném provozu bezpečně nedojde k překročení závazných limitů sledovaných imisí z ovzduší a také akustického tlaku. Nová bytová zástavba je chráněna za užití přísných pravidel zahrnujících i ochranu vnějšího chráněného prostoru těchto staveb.
V územním řízení bylo zrušeno souhlasné stanovisko hygienika Ministerstvem zdravotnictví, protože nezohlednilo nadlimitní hlukovou zátěž, která již v současnosti v ul. Komořanská existuje a nárůst této zátěže novou zástavbou..

3. Urbanisticky a z hlediska zásahu do krajinného rázu je záměr developera v rozporu s veškerými odbornými, kulturními i právními pravidly.

4. Změna je rozporu s s § 55 odst. 4 stavebního zákona, dle kterého další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Přitom přímo v odůvodnění navrhované změny je uvedeno, že v MČ Praha 12 je nenaplněnost rozvojových ploch vymezených územním plánem pro obytné funkce 68,2 % (32,6 ha).

5. Pokud dokonce příslušná městská část nesouhlasí a uvádí hodnověrné věcné odůvodnění svého nesouhlasu, je jasné, že je záměr v rozporu s veřejnými zájmy, jež je povinností městské části sledovat a chránit. Takovou změnu nelze po právu odsouhlasit. Navrhovaná změna jde proti cílům a úkolům územního plánování podle zákona, popírá smysl, zákonnou konstrukci a podstatu územního plánování a nelze ji proto schválit.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem požadujeme, aby změna Z-1424/07 byla zamítnuta a tedy neschválena. Požadujeme, aby orgán územního plánování předal samosprávě města příslušné doporučení s podrobným uvedením důvodů takového postupu.

Ing. Eva Tylová
Zastupitelka MČ Prahy 12 za SZ, Piráty a LES

propominky_1 propominky_2

Post Tagged with