Životní prostředí

Budeme bránit změnám zeleně na jiné využití území

Zelené plochy ve městě pozitivně ovlivňují mikroklima, pohlcují prach, působí proti hluku. Působí dobře na naši psychiku. Nová obytná zástavba přivede do naší městské části dopravu, hluk a smog. Zabránili jsme řadě změn územního plánu, které převáděly zelené plochy na obytné (např. jsme dosáhli zrušení změny územního plánu z louky nad Komořanským zámečkem na obytnou zástavbu).

Prosadíme více ploch veřejné zeleně, jejich údržbu a rozšiřování

Budeme pokračovat v rekultivaci zanedbaných pozemků na parčíky, sázení stromů, keřů, obnovíme aleje a stromořadí. Realizujeme malá zákoutí určená k odpočinku a parkové ostrůvky s lavičkami a pískovišti pro maminky s dětmi. Budeme pečovat o veřejnou zeleň a její čistotu od odpadků od psích exkrementů a rozšíříme počty košů na odpadky a psí exkrementy na frekventovaných místech. Zavedli jsme Zelenou linku a její provoz budeme dále podporovat. Rozšíříme pastvu ovcemi na vhodných místech namísto seče.

Důsledně ochráníme vzácné druhy fauny a flory

Revitalizovali jsme okolí Komořanských lagun, zahájili ochranou pastvu na louce Na Šabatce, kde je řada vzácných stepních společenstva. Zavedeme opatření na ochranu vzácné fauny a flory. Budeme se snažit o zvýšení ochrany Modřanské rokle a dalších chráněných území, jako přírodních památek Šance a Cholupická bažantnice.

Zasadíme se o výstavbu biotopového koupaliště

Koupaliště a v zimě kluziště na Praze 12 chybí. Biotopové koupaliště nabízí koupání v čisté vodě a bez chemie, vodu totiž čistí rostliny. Náklady na výstavbu i provoz nejsou tak vysoké jako u klasických bazénů plněných chlorovanou vodou. To dokazují i realizace, které zvládla řada podstatně menších obcí i případy přestaveb klasických bazénů. Zároveň tak v obci zůstává strategický rezervoár stovek kubíků po převaření už pitné vody – tedy zbavené dusičnanů, fosforečnanů a dalších látek obvykle do toků splavovaných s polí, které standardní filtrace neodstraní.

Rozšíříme komunitní kompostování

V minulém období jsme zavedli kompostéry na veřejných prostranstvích pro přebytky ze zahrádek i zeleninové zbytky z kuchyně, do školek jsme společně s kompostéry provedli celý ekologický program. Síť kompostérů budeme dále rozšiřovat.

Podpora osvětových akcí pro veřejnost

Obnovili jsme tradici sázení stromků pro naše potomky, chceme vysázet i aleje pro školáky a seniory. Budeme pokračovat v nedělních projížďkách dětí na koních a slavnostech (Masopust, sv. Václav a další) s průvody vedenými koňmi. Budeme pokračovat v osvětových akcích Den Země,

Ukliďme svět. Otevřeli jsme naučnou stezku kolem Vltavy o zadržení vody v krajině, pomohli jsme vysázet sad starých odrůd jabloní s naučnými tabulemi.

Ve školách i se spolky o ekologii

Budeme dále rozšiřovat ekovýchovu na školách i školkách, tematické přednášky a výstavy pro děti i veřejnost. Zavedli jsme granty pro životní prostředí, které mohou využívat občanská sdružení a společně s nimi povedeme řadu ekovýchovných programů. Pomůžeme útulkům pro pejsky a kočičky a záchranné stanici pro handicapovaná zvířata Penthea.

Spolu proti hluku

Budeme pokračovat v osazování betonových protihlukových stěn popínavých rostlinami a dalších opatření jako bylo navezení protihlukového valu proti hluku z Pražského okruhu nebo prosazené snížení rychlosti v noci na okruhu.

Moderní veřejné osvětlení

Budeme prosazovat veřejné osvětlení s nižší spotřebou elektrické energie, nastavené tak, aby nedocházelo k světelnému znečištění.