Školství

Zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol

Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol. Zvýšíme informovanost o všech školách v naší městské části, včetně informací o výukových metodách, různých typů poradenství, možnostech kurzů pro děti i dospělé. Také budeme podporovat možnost snížení počtu žáků ve třídě.

Podpora a pomoc dětem se specifickými potřebami

I na Praze 12 žijí žáci se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Umožníme jim získat kvalitní vzdělání podle jejich možností a podpoříme systém vzdělání, který bude tyto děti integrovat. Vždy budeme prosazovat možnost asistenta pedagoga pro jakékoli dítě, které ho bude potřebovat. A zároveň budeme podporovat talentované a nadané děti. Pomůžeme školám s vytvořením podmínek pro rozvoj jejich potenciálu včetně podpory individuálního přístupu v běžném vyučování

Více míst v obecných mateřských školách

Navýšíme počet míst v obecních mateřských školách, budeme podporovat mateřská centra a všechna sdružení, která děti hodnotně rozvíjejí a formují, včetně alternativních systémů hlídání dětí (dětské skupiny, lesní školky apod.).

Zvýšení kvality vzdělání

Vyhodnotíme kvalitu škol (základních i mateřských) – nejenom z pohledu vedení samotné školy, ale i z pohledu dětí a rodičů a provedeme změny a úpravy. Hodnocení škol inspekcí se nám nezdá dostačující a skutečně vypovídající o každodenním provozu a chodu školy.

Podpora alternativního vzdělávání

Pomůžeme s vytvořením školy Waldorfského typu a budeme prosazovat rozšíření nabídky dalších alternativních vzdělávacích směrů, jako je Montessori. Praha 12 má velkou nabídku mateřských i základních škol, ale každé dítě je individualita a mělo by mít možnost výběru různých typů kvalitního vzdělání, ať už vzdělávání dle Montessori, Waldorf, dále jazyková zaměření, matematická, sportovní aj. Zasadíme se o profilaci škol, ať už mateřských, nebo základních, aby byla nabídka vzdělání v naší městské části mnohem pestřejší.

Školy bez šikany a spolupracující s lékaři

Je nutné vytvořit ve školách přátelské prostředí bez šikany a dalších rizikových jevů. Cesta k němu vede přes kvalitní programy primární prevence, jejichž doplňkem jsou i volnočasové aktivity pro děti a mládež. Dále podpoříme větší spolupráci škol s lékaři, ať už psychology, logopedy aj.

Zapojení škol do společenského dění na Praze 12

Zapojíme žáky a studenty do společenského dění na Praze 12, ať už formou uměleckých vystoupení na slavnostech Prahy 12, či různých druhů pomoci (starším, hendikepovaným). Navrhneme postupné zpřístupnění škol všech typů široké veřejnosti – vznik živých center celoživotního vzdělávání.