Hospodaření obce

Vyrovnaný a transparentní rozpočet

Jsme pro vyrovnaný rozpočet obce a jeho maximální transparentnost – uveřejníme podrobné členění jak výdajové, tak nákladové stránky rozpočtu s přímým napojením na registr smluv. Kdokoliv si bude moci kdykoliv spárovat jak plán, tak aktuální stav rozpočtu, tak jednotlivé platby s jednotlivými smlouvami a to jak přímo obce, tak organizací jí zřizovaných.

Dlouhodobá strategie rozpočtu obce

Spolu s opozicí vytvoříme dlouhodobou strategii rozpočtu obce a rovněž dlouhodobou koncepci pro nakládání s obecným majetkem. Zohledníme zde i sociální, ekologická a další měřítka – zamezíme zbytečnému plýtvání energiemi, neefektivní zdroje vytápění, neefektivní úkony a formuláře, apod.

Maximální transparentnost a odpovědnost

Prosadíme maximální transparentnost při uzavírání smluv, převodů majetku apod., uveřejníme podrobné informace na internetu (a to včetně dokumentace, apod.). Každý bude mít možnost kdykoliv si veškeré veřejné zakázky dohledat. Zasadíme se o větší využití hromadných nákupů přes internet v elektronických aukcích a vyšší spolupráci s ostatními městskými částmi a magistrátem. Za jednotlivé úkony budou odpovědní jednotliví pracovníci.

Veřejné financování = věc veřejná

Zasadíme se o maximální zapojení občanů do přípravy, kontroly, i vyhodnocení financování obce a jejích organizací a to i ve věcech rozhodovacích. Na pravidelných setkáních si budou moci občané zvolit priority, popř. rozhodnout, které projekty budou podpořeny a které nikoliv (využití participativního rozpočtu v rámci obecních dotací). Zaměříme se nejen na neziskové subjekty, ale rovněž i na podporu drobných podnikatelů a řemeslníků se sídlem a působností na Praze 12. Jednotlivé náklady i výdaje se vždy podrobně vyhodnotí spolu se zpětnou vazbou a přínosu pro obec.