Program

Údaje níže se týkají voleb 2014, aktuální informace o programu roku 2018 jsou zde!

  • Otevřená radnice

Otevřeme radnici občanům

Budeme pokračovat ve změnách, které jsme začali v minulém období. Zveřejníme rozhodování radnice pro občany. Občané musí být objektivně informováni. Radnice bude informovat o prodejích, nákupech a směnách majetku, stejně jako o nových stavbách nejen na úřední desce, ale také na internetu. Zveřejníme uzavřené smlouvy na internetu.

Názor občanů budeme brát vážně

Budeme se řídit názory občanů při povolování nových staveb a správě městské části. K důležitým tématům uspořádáme veřejné presentace a ankety. Závěry anket se budeme řídit, Zveřejníme názory na vedení městské části v novinách a na webu. Zřídíme Facebook.

Občané se mohou podílet na rozhodování

V minulém období jsme otevřeli účast občanů v komisích. Jednání komisí rady otevřeme pro občany nečleny komisí (dosud byla jednání uzavřená).

Participativní rozpočet

Část rozpočtu necháme k rozhodnutí občanům, aby vybrali, na co prostředky budou využity.

  • Hospodaření obce

Vyrovnaný a transparentní rozpočet

Jsme pro vyrovnaný rozpočet obce a jeho maximální transparentnost – uveřejníme podrobné členění jak výdajové, tak nákladové stránky rozpočtu s přímým napojením na registr smluv. Kdokoliv si bude moci kdykoliv spárovat jak plán, tak aktuální stav rozpočtu, tak jednotlivé platby s jednotlivými smlouvami a to jak přímo obce, tak organizací jí zřizovaných.

Dlouhodobá strategie rozpočtu obce

Spolu s opozicí vytvoříme dlouhodobou strategii rozpočtu obce a rovněž dlouhodobou koncepci pro nakládání s obecným majetkem. Zohledníme zde i sociální, ekologická a další měřítka – zamezíme zbytečnému plýtvání energiemi, neefektivní zdroje vytápění, neefektivní úkony a formuláře, apod.

Maximální transparentnost a odpovědnost

Prosadíme maximální transparentnost při uzavírání smluv, převodů majetku apod., uveřejníme podrobné informace na internetu (a to včetně dokumentace, apod.). Každý bude mít možnost kdykoliv si veškeré veřejné zakázky dohledat. Zasadíme se o větší využití hromadných nákupů přes internet v elektronických aukcích a vyšší spolupráci s ostatními městskými částmi a magistrátem. Za jednotlivé úkony budou odpovědní jednotliví pracovníci.

Veřejné financování = věc veřejná

Zasadíme se o maximální zapojení občanů do přípravy, kontroly, i vyhodnocení financování obce a jejích organizací a to i ve věcech rozhodovacích. Na pravidelných setkáních si budou moci občané zvolit priority, popř. rozhodnout, které projekty budou podpořeny a které nikoliv (využití participativního rozpočtu v rámci obecních dotací). Zaměříme se nejen na neziskové subjekty, ale rovněž i na podporu drobných podnikatelů a řemeslníků se sídlem a působností na Praze 12. Jednotlivé náklady i výdaje se vždy podrobně vyhodnotí spolu se zpětnou vazbou a přínosu pro obec.

  • Územní rozvoj

Pro uvážlivý rozvoj

Chceme uvážlivý rozvoj městské části, který zajistí potřeby občanů, ale nepovede k nadměrné zástavbě. Především rozvíjet chybějící občanskou vybavenost a ne výstavbu nových bytů, nechceme být noclehárnou Prahy. Územní rozvoj by měl naplňovat principy trvalé udržitelnosti dané Místní agendou 21.

Proti úbytku zelených ploch

Nechceme změny územního plánu ze zeleně nebo sportovní využití na obytnou zástavbu, které vedou k úbytku zeleně. Jsme proti spekulativnímu nákupu luk a polí, které pak developeři převedou v územním plánu na obytnou zástavbu.

Proti nadměrné zástavbě

Nechceme už další naddimenzované obytné budovy a komplexy, které narušují panorama a přivádí do místa neúměrné množství nových obyvatel, bez ohledu na místní dopravní podmínky, zvyšovaní hlukové zátěže a další zdravotní rizika. Postavíme se proti zahušťování sídlišť.

Současní obyvatelé nesmí nést dopady nové výstavby

Tam kde zástavba již nepůjde zastavit, budeme prosazovat příspěvky developerů na nově postavené byty, za které postaví občanská vybavenost pro nové obyvatele a dostatek parkovacích míst, aby na to nedopláceli dosavadní obyvatelé.

Rozvoj občanské vybavenosti

Zasadíme se o dobudování občanské vybavenosti, školek a jeslí, zázemí pro sportovní a kulturní vyžití, komunitní centra pro setkávání občanů, rozvoj dětských hřišť, dostatek parkovacích míst.

Revitalizace veřejných prostranství a budov

Budeme pokračovat v revitalizaci veřejných prostředí v centru Modřan, Komořan, Cholupic i Točné. Budeme usilovat o přestavbu a využití Prioru pro veřejné a komerční aktivity.

Městská infrastruktura pro všechny

Budeme usilovat o zavedení kanalizace, plynu a vody do všech částí Prahy 12. Obyvatelé Komořan, Cholupic a Točné mají právo na stejné životní podmínky jako ostatní obyvatelé Prahy. Na majiteli letiště budeme vymáhat plnění závazků vůči městské části jako např. otevření restaurace pro veřejnost.

Směřujme k soběstačnosti

Naprosté soběstačnosti asi stěží dosáhneme. Je ale třeba dělat všechna opatření k tomu, aby městská část byla soběstačná alespoň po určitou dobu při tzv. „blackout“. Jedná se o místní zdroje energie, zásobárny pitné i užitkové vody, lokální zdroje potravin a další.

  • Životní prostředí

Budeme bránit změnám zeleně na jiné využití území

Zelené plochy ve městě pozitivně ovlivňují mikroklima, pohlcují prach, působí proti hluku. Působí dobře na naši psychiku. Nová obytná zástavba přivede do naší městské části dopravu, hluk a smog. Zabránili jsme řadě změn územního plánu, které převáděly zelené plochy na obytné (např. jsme dosáhli zrušení změny územního plánu z louky nad Komořanským zámečkem na obytnou zástavbu).

Prosadíme více ploch veřejné zeleně, jejich údržbu a rozšiřování

Budeme pokračovat v rekultivaci zanedbaných pozemků na parčíky, sázení stromů, keřů, obnovíme aleje a stromořadí. Realizujeme malá zákoutí určená k odpočinku a parkové ostrůvky s lavičkami a pískovišti pro maminky s dětmi. Budeme pečovat o veřejnou zeleň a její čistotu od odpadků od psích exkrementů a rozšíříme počty košů na odpadky a psí exkrementy na frekventovaných místech. Zavedli jsme Zelenou linku a její provoz budeme dále podporovat. Rozšíříme pastvu ovcemi na vhodných místech namísto seče.

Důsledně ochráníme vzácné druhy fauny a flory

Revitalizovali jsme okolí Komořanských lagun, zahájili ochranou pastvu na louce Na Šabatce, kde je řada vzácných stepních společenstva. Zavedeme opatření na ochranu vzácné fauny a flory. Budeme se snažit o zvýšení ochrany Modřanské rokle a dalších chráněných území, jako přírodních památek Šance a Cholupická bažantnice.

Zasadíme se o výstavbu biotopového koupaliště

Koupaliště a v zimě kluziště na Praze 12 chybí. Biotopové koupaliště nabízí koupání v čisté vodě a bez chemie, vodu totiž čistí rostliny. Náklady na výstavbu i provoz nejsou tak vysoké jako u klasických bazénů plněných chlorovanou vodou. To dokazují i realizace, které zvládla řada podstatně menších obcí i případy přestaveb klasických bazénů. Zároveň tak v obci zůstává strategický rezervoár stovek kubíků po převaření už pitné vody – tedy zbavené dusičnanů, fosforečnanů a dalších látek obvykle do toků splavovaných s polí, které standardní filtrace neodstraní.

Rozšíříme komunitní kompostování

V minulém období jsme zavedli kompostéry na veřejných prostranstvích pro přebytky ze zahrádek i zeleninové zbytky z kuchyně, do školek jsme společně s kompostéry provedli celý ekologický program. Síť kompostérů budeme dále rozšiřovat.

Podpora osvětových akcí pro veřejnost

Obnovili jsme tradici sázení stromků pro naše potomky, chceme vysázet i aleje pro školáky a seniory. Budeme pokračovat v nedělních projížďkách dětí na koních a slavnostech (Masopust, sv. Václav a další) s průvody vedenými koňmi. Budeme pokračovat v osvětových akcích Den Země, Ukliďme svět. Otevřeli jsme naučnou stezku kolem Vltavy o zadržení vody v krajině, pomohli jsme vysázet sad starých odrůd jabloní s naučnými tabulemi.

Ve školách i se spolky o ekologii

Budeme dále rozšiřovat ekovýchovu na školách i školkách, tematické přednášky a výstavy pro děti i veřejnost. Zavedli jsme granty pro životní prostředí, které mohou využívat občanská sdružení a společně s nimi povedeme řadu ekovýchovných programů. Pomůžeme útulkům pro pejsky a kočičky a záchranné stanici pro handicapovaná zvířata Penthea.

Spolu proti hluku

Budeme pokračovat v osazování betonových protihlukových stěn popínavých rostlinami a dalších opatření jako bylo navezení protihlukového valu proti hluku z Pražského okruhu nebo prosazené snížení rychlosti v noci na okruhu.

Moderní veřejné osvětlení

Budeme prosazovat veřejné osvětlení s nižší spotřebou elektrické energie, nastavené tak, aby nedocházelo k světelnému znečištění.

  • Kultura

Kulturní rozmanitost

Podpoříme rozmanité kulturní spolky a akce, zejména menšinové a nekomerční kulturní aktivity formou transparentních grantových řízení. Budeme také podporovat kulturní aktivity jiných etnik, sídlících na území Prahy 12.

Podpora kultury nejen finančně

Kulturní aktivity na území Prahy 12 budeme podporovat i jinak, než jen finančně. Nabídneme neziskovým organizacím nevyužívané prostory v obecním vlastnictví za symbolický nájem. Budeme se snažit o přeměnu nevyužívaných prostor v kulturní a komunitní centra.

Více kulturních akcí

Budeme podporovat konání kulturních akcí ve veřejném prostoru. Stávající farmářské trhy na Sofijském náměstí budeme dále vylepšovat, budeme více dbát o to, aby nabízené zboží bylo kvalitní a otevírací doba příznivější pro pracující občany. Zavedeme debatu o vzhledu a funkčnosti veřejného prostoru na Praze 12, do které zapojíme nejen odborníky z řad architektů a urbanistů, ale také občany. Veřejný prostor je majetkem nás všech a je třeba jej udržovat a kultivovat.

Legální graffiti

Graffiti chápeme jako legitimní formu uměleckého vyjádření. Budeme usilovat o vymezení dalších legálních graffiti stěn.

  • Sociální oblast

Dostupné, kvalitní a cílené zdravotní a sociální služby

Budeme dbát na to, aby obec ve spolupráci s krajem a státem napomáhala zajištění funkční sítě zdravotnických zařízení s přirozenou spádovou oblastí tak, aby měl každý občan přístup ke kvalitní péči. Navrhneme programy podpory pro ty, kteří se dostali do sociální sítě nebo na které neúměrně dopadne deregulace nájemného.

Podpora kvality života ve všech jeho fázích a optimalizace služeb

Pomoc a ochrana slabších a znevýhodněných, jako jsou senioři, zdravotně handicapovaní, příslušníci menšin, nebo rodin s malými dětmi, je podle nás jedním z hlavních úkolů města a obce. Také zmapujeme a doplníme chybějící služby v Praze 12, bez byrokracie, úplatků a zdržování.

Kvalitní péče o seniory a jejich bezpečnost

Naší prioritou je, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Klíčová je pro nás podpora rodin, které se o seniora či příbuzné handicapované a nemocné starají v domácím prostředí. Přesto budeme iniciovat vybudování Domova pro seniory v Praze 12 při zachování sociálních služeb, které umožňují, co nejdelší setrvání seniorů v jejich domácím prostředí. Podpoříme vytvoření přímého napojení ohrožených seniorů na pult Městské policie.

Rozšíření služeb pro osoby v tísni

Podpoříme rozvoje azylových domů, sociální práce s lidmi bez přístřeší a s rodinami v krizi, neboť chceme Prahu 12 jako sociálně pestré město bez vyloučených ghett pro bohaté nebo chudé.

Vznik Centra pro setkávání rodin

Zajistíme vznik Centra pro setkávání (rodin s menšími dětmi dopoledne, rodin s většími dětmi odpoledne) v tzv. nízkoprahovém režimu tj. díky dobrovolné ceně za využití služby dostupné i nízkopříjmové skupině obyvatel. Součástí centra bude ochotnický divadelní soubor.

Bydlení nesmí být pouze záležitostí trhu

Zajistíme cenově dostupné nájemní bydlení v obecních bytových domech včetně záchranné sítě sociálního bydlení, startovací byty pro mladé rodiny.

  • Školství

Zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol

Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol. Zvýšíme informovanost o všech školách v naší městské části, včetně informací o výukových metodách, různých typů poradenství, možnostech kurzů pro děti i dospělé. Také budeme podporovat možnost snížení počtu žáků ve třídě.

Podpora a pomoc dětem se specifickými potřebami

I na Praze 12 žijí žáci se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Umožníme jim získat kvalitní vzdělání podle jejich možností a podpoříme systém vzdělání, který bude tyto děti integrovat. Vždy budeme prosazovat možnost asistenta pedagoga pro jakékoli dítě, které ho bude potřebovat. A zároveň budeme podporovat talentované a nadané děti. Pomůžeme školám s vytvořením podmínek pro rozvoj jejich potenciálu včetně podpory individuálního přístupu v běžném vyučování

Více míst v obecných mateřských školách

Navýšíme počet míst v obecních mateřských školách, budeme podporovat mateřská centra a všechna sdružení, která děti hodnotně rozvíjejí a formují, včetně alternativních systémů hlídání dětí (dětské skupiny, lesní školky apod.).

Zvýšení kvality vzdělání

Vyhodnotíme kvalitu škol (základních i mateřských) – nejenom z pohledu vedení samotné školy, ale i z pohledu dětí a rodičů a provedeme změny a úpravy. Hodnocení škol inspekcí se nám nezdá dostačující a skutečně vypovídající o každodenním provozu a chodu školy.

Podpora alternativního vzdělávání

Pomůžeme s vytvořením školy Waldorfského typu a budeme prosazovat rozšíření nabídky dalších alternativních vzdělávacích směrů, jako je Montessori. Praha 12 má velkou nabídku mateřských i základních škol, ale každé dítě je individualita a mělo by mít možnost výběru různých typů kvalitního vzdělání, ať už vzdělávání dle Montessori, Waldorf, dále jazyková zaměření, matematická, sportovní aj. Zasadíme se o profilaci škol, ať už mateřských, nebo základních, aby byla nabídka vzdělání v naší městské části mnohem pestřejší.

Školy bez šikany a spolupracující s lékaři

Je nutné vytvořit ve školách přátelské prostředí bez šikany a dalších rizikových jevů. Cesta k němu vede přes kvalitní programy primární prevence, jejichž doplňkem jsou i volnočasové aktivity pro děti a mládež. Dále podpoříme větší spolupráci škol s lékaři, ať už psychology, logopedy aj.

Zapojení škol do společenského dění na Praze 12

Zapojíme žáky a studenty do společenského dění na Praze 12, ať už formou uměleckých vystoupení na slavnostech Prahy 12, či různých druhů pomoci (starším, hendikepovaným). Navrhneme postupné zpřístupnění škol všech typů široké veřejnosti – vznik živých center celoživotního vzdělávání.

  • Sport

Školní hřiště pro veřejnost

Podpoříme otevření školních hřišť pro veřejnost a zrekonstruujeme, skate park u ZŠ Angel.

Více hřišť pro veřejnost

Zřídíme hřiště pro míčové hry, určené dospívající mládeži i dětem, herní plácky či jen na konstrukci zavěšené basketbalové koše v sousedství obytných budov, protože nejlepší prevencí pro sociálně nebezpečné jevy je trvalý dohled veřejnosti. Vytvoříme více sportovišť pro seniory.

Podpora formou grantů

Budeme nadále podporovat sportovní organizace působící na území Prahy 12. Zřídíme kroužky zaměřené na trávení volného času dětí ze sociálně slabších rodin.

Rozvoj nejenom školních hřišť a zahrad a veřejné prostranství pro slušné občany

Máme v naší městské části málo míst, kde se mohou lidé scházet a zasportovat si, zahrát společenskou hru, projít se v parku. Navrhneme a vytvoříme místa pro aktivní odpočinek všech věkových skupin obyvatel Prahy 12. Veřejné prostranství se bohužel stává „domovem“ lidí bez domova. Zasadíme se o uvolnění laviček pro slušné občany. Budeme prosazovat opravu a rozšíření cyklostezky podél Vltavy.

Nulová tolerance hazardu

V minulém volebním období jsme prosadili nulovou toleranci hazardu. Postupně byly odstraněny všechny výherní hrací automaty a žádné další jsme nepovolili. Na území městské části však zatím zůstaly hrací videoterminály, které může zrušit jen Ministerstvo financí. Budeme tlačit na ministerstvo, aby tento proces urychlilo.

  • Bezpečnost

Kontrola a prevence ruku v ruce

Zvýšíme kontrolu rizikových oblastí v rizikových hodinách, kontrolu sběren barevných kovů a jejich uživatelů. Seznámíme veřejnost s aktivitami policie a městské policie, představíme modelové situace a jejich řešení. Budeme provádět prevenci a osvětu pro děti na školách a skupiny ohrožené předlužením a exekucemi. Poskytneme bezplatnou právní pomoc pro předlužené – tím předejdeme trestné činnosti. Dále budeme klást důraz na znalost základů finanční gramotnosti (zodpovědné utrácení) a první pomoci, na osvojení si znalostí bezpečného přecházení vozovky a chování na cyklostezkách.

Zapojení občanů do ochrany společného majetku

Podpoříme vyšší spolupráci strážníků s veřejností a zvýšení povědomí obyvatel Prahy 12. Sestavíme brožuru pro občany se základními informacemi – rizika Prahy 12 a jejich předcházení, informace o kontaktních místech a kurzech pro veřejnost (první pomoc, finanční gramotnost).

  • Doprava

Na cestách bezpečně pro všechny

Podpoříme vyšší frekvenci kontrol dodržování rychlosti a dopravních předpisů a také kontrolu dodržování zákazu vjezdu, parkování na chodnících apod. Bezpečnost chodců vyžaduje důraznější přístup. Důsledně budeme proto zavádět zpomalovací pásy a osvětlené přechody se světelnou výstrahou; provedeme revizi stávajících zpomalovacích pruhů a neopodstatněné prahy odstraníme. Vždy budeme preferovat využívání stávajících bezpečnějších podchodů a nadchodů. Zajistíme bezbariérovou úpravu chodníků pro vozíčkáře a kočárky a jejich sjízdnost v zimním období. Podporujeme svobodu volby způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily.

MHD ekologická, komfortní, čistá a efektivní

Budeme usilovat o zkvalitnění MHD. Provedeme revizi současného pokrytí MHD v souvislosti s novou výstavbou. Týká se i metra D. Budeme usilovat o postupnou přeměnu pražské veřejné dopravy na bezbariérovou a využívající alternativní – ekologické pohony (autobusy na CNG). V městské části budeme prosazovat bezbariérové zastávky MHD. Prosazujeme propojování jednotlivých složek veřejné dopravy. Městskou železnici považujeme za nový způsob cestování po městě.

Ekologická Individuální doprava po městě

Car-sharing i v našem městě. Více pump na CNG a dobíjecích stanic pro elektromobily. Možnost zapůjčit si kolo (elektrokolo, elektro skůtr) na hlavních dopravních uzlech.