Opatření pro zvýšení objektivity obsahu Novin Prahy 12

Úprava Statutu a schválení Etického kodexu redakce

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 12 z ledna 2018 (předkladatel Ing. Eva Tylová, Piráti, Zelení a LES) byl schválen Etický kodex redakce a rovněž aktualizován Statut Novin Prahy 12. Nově je ve statutu kodifikováno, že pro příspěvky zastupitelů, kteří nejsou členy Rady, je vyhrazena speciální rubrika, ve které mají prostor všechny politické kluby, každý po jednom příspěvku. Jednotlivé politické kluby mohou navíc, prostřednictvím svých členů v Redakční radě, navrhnout aktuální téma k článku zpracovaném redakcí. Rovněž je takto nově garantována možnost navrhnout téma do rubriky „Vyjádření se všech zastupitelů k dané problematice“. Tyto změny byly schváleny za účelem zvýšení objektivity obsahu novin. Kromě dalších drobných změn je rozšířena pravomoc Redakční rady o projednávání odvolání, jmenování či přesunutí na jinou pozici šéfredaktora i redaktorů a vypovězení či změnu smluv o externí dodávce obsahu periodika. Byť samotné schválení konkrétních změn zůstává v pravomoci MČ Praha 12, skutečnost, že Redakční rada musí být se zmíněným seznámena, vede k větší transparentnosti dějů kolem Novin Prahy 12. Nově tedy Redakční rada sleduje nejen tématickou a názorovou vyváženost obsahu, projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu i grafické úpravy novin, ale rovněž dohlíží na plnění Etického kodexu redakcí.

Bc. Vymětal, předseda Redakční rady

Tématické materiály:

STATUT NOVIN A ETICKÝ KODEX
ANALÝZA NOVIN